Samenwerken met andere ZZP’ers

Als ZZP'er samenwerken met andere ZZP'ers, waar moet je rekening mee houden - 123Onlineboekhouding

Als je een eenmanszaak hebt kan het fijn zijn om soms op iemand terug te kunnen vallen. Bijvoorbeeld bij een grote opdracht, in vakantieperiodes of bij ziektes.
Als je, om een van deze redenen, niet kunt voldoen aan de wens van de klant, kun je de klant kwijtraken.
De meeste zelfstandigen binnen je netwerk zijn vaak bereid om te helpen, Echter zijn er ook risico’s.

Waar moet je bij een samenwerkingsverband op letten?

Als eerste moet jij je afvragen met wie je wilt samenwerken. Misschien ken jij een persoon omdat hij of zij goed werk heeft geleverd, echter kan het achteraf altijd tegen vallen.
Houd er altijd rekening mee dat je reputatie geschaad kan worden als de kwaliteit tegenvalt. Doe altijd onderzoek naar jouw samenwerkingspartner(s), kijk bijvoorbeeld naar online reviews.
Ken je opdrachtgevers van deze persoon en zijn zij tevreden?

Het is belangrijk om een samenwerkingsverband goed te communiceren naar de klant.
Wat kan de klant van jou verwachten? Van wie ontvangt de klant een factuur? Wie is er aansprakelijk?

Je kunt er voor kiezen om een andere Zzp’er in te huren, die stuurt jou een factuur en jij stuurt vervolgens een factuur naar de klant waarin je de inhuurkosten doorbelast naar de klant.
Met deze constructie ben jij eindverantwoordelijk, echter kun je door middel van algemene voorwaarden of in een overeenkomst je aansprakelijkheid beperken.

Als je wilt gaan samenwerken is het erg belangrijk om alles vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst.
Dit is ook belangrijk bij personen die je goed kent, hiermee voorkom je discussies over bijvoorbeeld geldzaken als er dingen mis gaan.

Wat leg je in een samenwerkingsovereenkomst vast?

 • Uurtarief en betalingstermijn
 • Aansprakelijkheid
 • Kwaliteit van het werk
 • Vervanging bij ziekte
 • Wat te doen als de klant niet betaald
 • Veilig werken

Uurtarief en betalingstermijn: In de samenwerkingsovereenkomst wordt het overeengekomen uurtarief vastgelegd. Het uurtarief is het bedrag dat in rekening wordt gebracht voor elke gewerkte uur. Het is belangrijk om duidelijk af te spreken welk uurtarief er gehanteerd wordt, zodat er geen misverstanden ontstaan over de kosten van de samenwerking.

Daarnaast wordt ook de betalingstermijn vastgelegd in de overeenkomst. De betalingstermijn bepaalt binnen welke periode de klant de factuur moet voldoen. Bijvoorbeeld, de betalingstermijn kan 14 dagen zijn, wat betekent dat de klant binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur moet betalen. Het is belangrijk om een redelijke betalingstermijn af te spreken die voor beide partijen acceptabel is.

Aansprakelijkheid: De samenwerkingsovereenkomst bevat bepalingen met betrekking tot aansprakelijkheid. Hierin wordt vastgelegd wie verantwoordelijk is voor eventuele schade of verliezen die tijdens de samenwerking kunnen optreden. Het is belangrijk om de aansprakelijkheid duidelijk te definiëren om misverstanden te voorkomen en om te bepalen welke partij verantwoordelijk is voor welke soorten schade.

Kwaliteit van het werk: De overeenkomst bevat ook bepalingen met betrekking tot de kwaliteit van het geleverde werk. Dit omvat vaak minimale kwaliteitsnormen en vereisten waaraan het werk moet voldoen. Het kan bijvoorbeeld specificeren dat het werk moet worden uitgevoerd volgens bepaalde professionele normen, wettelijke voorschriften of industriestandaarden. Door de kwaliteit van het werk vast te leggen, worden de verwachtingen van beide partijen duidelijk gemaakt en kan eventuele ontevredenheid of geschillen worden voorkomen.

Vervanging bij ziekte: In de samenwerkingsovereenkomst wordt ook vaak geregeld wat er moet gebeuren in het geval van ziekte of afwezigheid van een van de partijen. Bijvoorbeeld, als de persoon die het werk uitvoert ziek wordt, kan er worden afgesproken dat er een vervanger wordt ingezet om de continuïteit van het werk te waarborgen. Dit kan helpen om de impact van ziekte op de samenwerking te minimaliseren en ervoor te zorgen dat de afgesproken taken en deadlines worden nagekomen.

Wat te doen als de klant niet betaald: De samenwerkingsovereenkomst bevat ook bepalingen met betrekking tot wanbetaling door de klant. Het kan bijvoorbeeld specificeren welke stappen er worden genomen als de klant niet tijdig betaalt, zoals het versturen van herinneringen, het inzetten van incassomaatregelen of het opschorten van de samenwerking. Door deze procedures vast te leggen, kunnen beide partijen zich bewust zijn van de gevolgen van wanbetaling en kan er een oplossing worden gevonden voor dergelijke situaties Situaties waarin de klant niet betaalt, kunnen vervelend zijn, maar het is belangrijk om in de samenwerkingsovereenkomst te bepalen hoe hiermee om te gaan. Enkele mogelijke bepalingen kunnen zijn:

 1. Herinneringen en betalingsverzoeken: De overeenkomst kan specificeren dat er een bepaald aantal herinneringen of betalingsverzoeken worden verzonden naar de klant voordat verdere stappen worden genomen. Dit geeft de klant de gelegenheid om de betaling alsnog te voldoen zonder directe juridische stappen.
 2. Renteberekening: Het is mogelijk om een rentepercentage vast te stellen dat wordt toegepast op achterstallige betalingen. Dit stimuleert de klant om tijdig te betalen en compenseert de schade die kan worden geleden als gevolg van de vertraagde betaling.
 3. Incassomaatregelen: Als de klant niet reageert op herinneringen en betalingsverzoeken, kan de overeenkomst bepalen dat er verdere incassomaatregelen worden genomen. Dit kan variëren van het inschakelen van een incassobureau tot het starten van juridische procedures om betaling af te dwingen.
 4. Opschorting van de samenwerking: In ernstige gevallen van wanbetaling kan de overeenkomst voorzien in de mogelijkheid om de samenwerking op te schorten totdat de betaling is voldaan. Dit biedt een prikkel voor de klant om tot betaling over te gaan en beschermt uw eigen belangen.

Veilig werken: Het waarborgen van een veilige werkomgeving is essentieel, en de samenwerkingsovereenkomst kan bepalingen bevatten om dit te waarborgen. Enkele aspecten die in de overeenkomst kunnen worden opgenomen, zijn:

 1. Veiligheidsvoorschriften: De overeenkomst kan specificeren dat beide partijen zich moeten houden aan relevante veiligheidsvoorschriften, wet- en regelgeving met betrekking tot het werk. Dit kan omvatten dat er beschermende uitrusting moet worden gedragen, bepaalde veiligheidsprocedures moeten worden gevolgd, of dat er voldoende training en certificering aanwezig moeten zijn.
 2. Verzekeringen: Het kan vereist zijn dat beide partijen de benodigde verzekeringen hebben afgesloten om eventuele schade of ongevallen tijdens het werk te dekken. Hierdoor worden de risico’s en aansprakelijkheden op een passende manier gedekt.
 3. Risicoanalyse en -beheer: Het is mogelijk om in de overeenkomst te bepalen dat er een gezamenlijke risicoanalyse wordt uitgevoerd om potentiële veiligheidsrisico’s te identificeren en te beheren. Dit kan helpen bij het nemen van passende maatregelen om de veiligheid te waarborgen en ongevallen te voorkomen.
 1. Meldingsplicht: Het kan vereist zijn dat beide partijen eventuele ongevallen, incidenten of gevaarlijke situaties direct melden aan de andere partij. Dit stelt beide partijen in staat om snel te reageren en passende maatregelen te nemen om de veiligheid te waarborgen.
 2. Veiligheidsverantwoordelijkheid: De overeenkomst kan de verantwoordelijkheden en verplichtingen van elke partij met betrekking tot veiligheid specifiek benoemen. Dit kan inhouden dat beide partijen zich moeten inzetten om een veilige werkomgeving te creëren en te handhaven, waarbij zij mogelijke risico’s identificeren en passende maatregelen nemen om deze te minimaliseren.
 3. Toegang tot veiligheidsinformatie: Indien relevant, kan de overeenkomst bepalen dat beide partijen elkaar toegang moeten verlenen tot relevante veiligheidsinformatie, zoals risicoanalyses, veiligheidsprocedures en instructies, om ervoor te zorgen dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van de geldende veiligheidsvoorschriften.

Het is raadzaam om de samenwerkingsovereenkomst op te stellen in samenwerking met juridisch advies om ervoor te zorgen dat alle relevante aspecten worden gedekt en dat de belangen van beide partijen worden beschermd.

Het is erg belangrijk om, op het moment dat je gaat samenwerken, alles goed voor te bereiden. Dit kan soms best lastig of tijdrovend zijn, toch is een goede voorbereiding essentieel. Je wilt niet dat je na afloop van een opdracht een meningsverschil hebt, het is dan vaak lastig om nog tot een overeenkomst te komen.

Wil je begeleid worden bij het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst, of heb je vragen? Neem dan contact met ons op!

We gebruiken cookies om jouw ervaring op de website te verbeteren en anonieme statistieken bij te kunnen houden. Door op "Prima!" te klikken, ga je akkoord met ons gebruik van cookies. Bedankt voor je bezoek en veel plezier op onze website! View more
Prima!
Liever niet