Privacyverklaring 123Onlineboekhouding

Wettelijke kaders voor de verwerking van persoonsgegevens

123Onlineboekhouding (hierna: ‘123ONLINE’) is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 123ONLINE doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De handelswijze van 123ONLINE is in overeenstemming met de huidige privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
123ONLINE is verantwoordelijk voor het verstrekken van persoonsgegevens voor het verwerken van klantgegevens voor onder andere de facturering en boekhouding van 123ONLINE. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

  1. De Algemene verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: AVG);
  2. De Uitvoeringswet Algemene verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: UAVG).

Omschrijving persoonsgegevens

123ONLINE kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van 123ONLINE en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan 123ONLINE hebt verstrekt. 123ONLINE kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam;
  • Uw adresgegevens;
  • Uw telefoonnummer;
  • Uw e-mailadres;
  • Uw geboortedatum;
  • Uw betalingsgegevens;
  • Uw IP-adres

Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

123ONLINE zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Uw persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Uw persoonsgegevens worden door 123ONLINE verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten. Deze overeenkomsten zien er hoofdzakelijk op het installeren van camera- en alarminstallaties. Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt om de overeenkomst aan te gaan, de overeenkomst uit te voeren, het adres voor de uitvoering van de werkzaamheden vast te stellen, de betaling te plaatsvinden en de klant op de hoogte te houden van de status van de bestelling. Tevens kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om de diensten van 123ONLINE te optimaliseren en om de relatie met uw als klant te beheren en onderhouden.

Marketingactiviteiten

123ONLINE houdt, in het kader van zijn marketingactiviteiten de algemene bezoekgegevens van de bezoekers van zijn bezoekers bij. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Daarnaast kunnen gegevens van de klanten worden gebruikt om de relatie met de klanten te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten, diensten of functies van 123ONLINE. Tot slot kunnen gegevens van de klanten worden gebruikt om de diensten van 123ONLINE onder aandacht te brengen. Voorbeelden hiervan zijn het plaatsen van de bedrijfsgegevens met foto’s van het evenement op de website of andere sociale media kanalen (Facebook, Twitter, Instagram en Pinterest).

Bewaartermijn persoonsgegevens

123ONLINE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen, waarvoor uw persoonsgegevens in eerste instantie zijn verzameld, te realiseren. Uw persoonsgegevens zullen in ieder geval niet langer dan twee jaren worden bewaard, tenzij de wet anders voorschrijft. Het bewaren van uw persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen en/of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. Uw persoonsgegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Verwerking persoonsgegevens van minderjarigen

123ONLINE verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 123ONLINE kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 17 jaar is. 123ONLINE raadt ouders, verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er de persoonsgegevens van hun kinderen niet verzameld worden zonder hun ouderlijke toestemming.

Beveiliging persoonsgegevens

123ONLINE gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk: uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en alleen voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Daarbij draagt 123ONLINE zorg voor een passende beveiliging van de persoonsgegevens. 123ONLINE beschermt de aan hem toevertrouwde persoonsgegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging van de persoonsgegevens zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons.

Verwerking persoonsgegevens met derden

In het geval van 123ONLINE samenwerkt met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt 123ONLINE afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. 123ONLINE legt deze afspraken vast in het register van verwerkingen. 123ONLINE verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Rechten van betrokkenen

De betrokkene is de natuurlijke persoon op wie de verwerkte of de te verwerken persoonsgegevens betrekking hebben. De AVG heeft mede als doelstelling om de betrokkenen zo goed mogelijk te beschermen bij de verwerking van hun persoonsgegevens. Om deze bescherming en een eerlijke verwerking van de persoonsgegevens te waarborgen, biedt de AVG de betrokkene een aantal rechten die de betrokkene tegen de verwerkingsverantwoordelijke (in dit geval 123ONLINE), kan uitoefenen, dan wel inroepen.

De betrokkene heeft het recht op informatie over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op inzage in zijn/haar persoonsgegevens, het recht op correctie, rectificatie of aanvulling van eventuele onjuiste persoonsgegevens, het recht op verwijdering van de persoonsgegevens (“het recht om vergeten te worden”), het recht op beperking van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op verzet tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op overdracht van zijn/haar persoonsgegevens (“dataportabiliteit”), het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens.

123ONLINE honoreert alle rechten van de betrokkenen. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwi123Onlineeren. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen door een e-mail te sturen naar info@123onlineboekhouding.nl. 123ONLINE zal zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door 123ONLINE of door één van de verwerkers van 123ONLINE. Tevens heeft u het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens door 123ONLINE te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. 123ONLINE kan u vragen om u te legitimeren voordat 123ONLINE gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Wijziging Privacyverklaring

123ONLINE behoudt het recht om deze Privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen op de website van 123ONLINE worden gepubliceerd:info@123onlineboekhouding.nl.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u hierover direct contact opnemen met 123ONLINE. Naast het recht om een klacht in te dienen bij 123ONLINE, heeft u ook alti123Online het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming: de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ te Den Haag, 070-888 5000.

Contactgegevens 123ONLINE

123Onlineboekhouding
Adres: Lansinkesweg 4
Postcode en plaats: 7553 AE HENGELO
KvK-nummer: 64247015
E-mail: info@123onlineboekhouding.nl
Website: www.123onlineboekhouding.nl