Algemene Voorwaarden – 123Onlineboekhouding

Inhoudsopgave:

Artikel 1 Algemene begripsbepalingen
Artikel 2 Toepasselijkheid
Artikel 3 Totstandkoming van de opdracht
Artikel 4 Terbeschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever
Artikel 6 Geheimhouding
Artikel 7 Intellectuele eigendom
Artikel 8 Honorarium
Artikel 9 Betaling
Artikel 10 Reclames
Artikel 11 Leveringstermijn
Artikel 12 Opzegging
Artikel 13 Aansprakelijkheid
Artikel 14 Vervaltermijn
Artikel 15 Mededelingsverplichting
Artikel 16 Toepasselijk recht en forumkeuze

Artikel 1 Algemene begripsbepalingen

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: cliënt, de partij die opdracht geeft;
 2. 123ONLINEBOEKHOUDING te HENGELO.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, welke door 123ONLINEBOEKHOUDING voor opdrachtgever worden uitgevoerd, tenzij schriftelijk anders door 123ONLINEBOEKHOUDING en opdrachtgever overeengekomen.
 2. De door de 123ONLINEBOEKHOUDING in acht te nemen regel- en wetgeving omtrent de uitoefening van het beroep maken deel uit van de overeenkomst. De opdrachtgever verklaart de daaruit voor 123ONLINEBOEKHOUDING voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren.

Artikel 3 Totstandkoming van de opdracht

 1. De opdracht komt tot stand op het moment dat de door 123ONLINEBOEKHOUDING en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door 123ONLINEBOEKHOUDING retour is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan 123ONLINEBOEKHOUDING verstrekte informatie.
 2. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
 3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 4 Terbeschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke 123ONLINEBOEKHOUDING overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 2. In geval van opdrachten tot het opstellen van financiële verantwoordingen zal opdrachtgever 123ONLINEBOEKHOUDING op de hoogte brengen van alle overige informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de
  opdracht relevant is.
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan 123ONLINEBOEKHOUDING ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn,
  voorzover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 4. Indien en voorzover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.
 5. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

 1. 123ONLINEBOEKHOUDING bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt.
 2. 123ONLINEBOEKHOUDING kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.
 3. Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met 123ONLINEBOEKHOUDING overeenstemming te hebben bereikt.

Artikel 6 Geheimhouding

 1. 123ONLINEBOEKHOUDING is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend de Wet Melding Ongebruikelijke transacties), verplicht tot geheimhouding
  tegenover derden.
 2. 123ONLINEBOEKHOUDING is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een
  uitzondering gemaakt in het geval 123ONLINEBOEKHOUDING voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 3. Tenzij daartoe door 123ONLINEBOEKHOUDING voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van 123ONLINEBOEKHOUDING, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
 4. 123ONLINEBOEKHOUDING zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden

Artikel 7 Intellectuele eigendom

 1. 123ONLINEBOEKHOUDING behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voorzover deze uit de wet voortvloeien.
 2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van 123ONLINEBOEKHOUDING, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van 123ONLINEBOEKHOUDING.

Artikel 8 Honorarium

 1. Het honorarium van 123ONLINEBOEKHOUDING is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
 2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is 123ONLINEBOEKHOUDING gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en 123ONLINEBOEKHOUDING hierover andere afspraken hebben gemaakt.
 3. Het honorarium van 123ONLINEBOEKHOUDING, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt pas na uitvoering van werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening
  gebracht.

Artikel 9 Betaling

 1. Betaling door opdrachtgever aan 123ONLINEBOEKHOUDING dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta door middel van overmaking ten gunste van een door 123ONLINEBOEKHOUDING aan te wijzen bankrekening.
 2. Indien opdrachtgever niet binnen de onder 9.1 genoemde termijn heeft betaald, is 123ONLINEBOEKHOUDING gerechtigd, nadat opdrachtgever ten minste éénmaal is gesommeerd te betalen, zonder nadere
  ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van 123ONLINEBOEKHOUDING, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente vermeerderd met twee procent in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
 3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die 123ONLINEBOEKHOUDING maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.
 4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voorzover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 10 Reclames

 1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen dertig dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen dertig dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan 123ONLINEBOEKHOUDING te worden kenbaar gemaakt.
 2. Reclames als in 10.1 genoemd, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft 123ONLINEBOEKHOUDING de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

Artikel 11 Leveringstermijn

 1. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
 2. De overeenkomst kan – tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is – door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij 123ONLINEBOEKHOUDING de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.

Artikel 12 Opzegging

 1. Opdrachtgever en 123ONLINEBOEKHOUDING kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen.
 2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. 123ONLINEBOEKHOUDING zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van de beroepsbeoefenaar kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is 123ONLINEBOEKHOUDING voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van 123ONLINEBOEKHOUDING die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is 123ONLINEBOEKHOUDING voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van tweemaal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van 123ONLINEBOEKHOUDING sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
 2. Opdrachtgever vrijwaart 123ONLINEBOEKHOUDING voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan 123ONLINEBOEKHOUDING onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van 123ONLINEBOEKHOUDING.

Artikel 14 Vervaltermijn

Voorzover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens 123ONLINEBOEKHOUDING in verband met het
verrichten van werkzaamheden door 123ONLINEBOEKHOUDING in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en
bevoegdheden.

Artikel 15 Mededelingsverplichting

Indien opdrachtgever niet aan haar verplichtingen kan voldoen, of zij dit redelijkerwijs kan verwachten hieraan niet te kunnen voldoen, ongeacht welke reden, is opdrachtgever gehouden 123ONLINEBOEKHOUDING
daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

Artikel 16 Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en 123ONLINEBOEKHOUDING waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2.  Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en 123ONLINEBOEKHOUDING, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin 123ONLINEBOEKHOUDING zijn woonplaats heeft.
 3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 zijn opdrachtgever en 123ONLINEBOEKHOUDING bevoegd om geschillen aan een college voor geschillen voor te leggen.